Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Vaarallisten aineiden varastointitekniikka paloturvakontti

Vaarallisten aineiden varastointitekniikka paloturvakontti

Vaarallisten aineiden varastointitekniikka paloturvakontti

Tuotannossa käytettävien kemiallisten aineiden määrä kasvaa vuosi vuodelta. Teknologinen kehitys tuo mukanaan etuja ja luo tarpeen tiukentaa sääntöjä, jotka koskevat laboratorioiden lisäksi myös teollisuudessa käytettävien aineiden varastointia. Tällaiset aineet ovat usein todellinen uhka ihmisten terveydelle ja elämälle. Vaarallisten aineiden varastoinnissa ja säilytyksessä ei ole kyse ainoastaan työntekijöiden, vaan myös kaikkien elävien organismien ja ympäristön riittävästä suojelusta. Siksi vaarallisten aineiden asianmukainen varastointi on niin tärkeää, ja siihen sovelletaan useita säännöksiä ja vaatimuksia.

Lait ja asetukset

Vaarallisten aineiden nykyisessä tietokannassa on 22 400 tuotetta, mikä on vakava ongelma ja tekee yleispätevistä ratkaisuista mahdottomia. Kullakin aineella on erilaiset vaatimukset ja erilaiset menettelyt. Euroopan unioni ei anna yhtenäisiä säännöksiä aineiden varastoinnista, joten oikeusperusta on tässä tapauksessa kansallinen lainsäädäntö. Tässä yhteydessä työ- ja sosiaaliministerin asetus tulee ajankohtaiseksi, sillä sen mukaan vaaralliset aineet on varastoitava pakkauksissa ja tarkoitukseen tarkoitetuissa paikoissa.

Jokaisen säiliön, huoneen ja kontin on sovelluttava kyseiselle vaaralliselle aineelle. Lainsäädännössä todetaan myös selvästi, että tällaiset aineet muodostavat vakavan uhan ympäristölle, joten riskien kasautumista ei voida hyväksyä. Lisäksi jokaisessa varastossa on oltava varastointi-, pakkaus-, lastaus-, purku- ja kuljetusohjeet, jotta jokainen työntekijä tuntee voimassa olevat määräykset. Lisäksi kaikki säiliöt, putkistot, säiliöt ja varastot on merkittävä asianmukaisesti varoitusmerkein. Siinä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. Rakennusten ja muiden rakenteiden palontorjunta on myös tärkeää. Kaikki vaarallisten aineiden valmistukseen, käsittelyyn, käsittelyyn ja varastointiin liittyvät toiminnot on mukautettava paloturvallisuuteen. Lisäksi aineen päivittäinen tarve ei saa ylittyä tietyllä työpaikalla, mikä tarkoittaa suoraan aineiden asianmukaista varastointia. Tähän liittyy myös kuvamerkin käsite, joka ilmaisee vaaratyypin. 

Lisäsäännökset:

Vaikka standardit ovat voimassa tietyssä maassa, on olemassa useita lisäsäännöksiä, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesti. 

  • FM Global – maailmanlaajuisesti tunnustettu määräys vakuutusten hyväksymisestä palontorjunnan yhteydessä.
  • EN 14470-1 – palonkestävien varastokaappien (palavat nesteet) nimitys.
  • EN 14470-2 – Palonkestävien säilytyskaappien (paineistettujen kaasupullojen) nimeäminen.
  • EU-OSHA – Vaarallisten aineiden varastointi.
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL

Piktogrammit ja vaarallisten aineiden varastointi

Vaatimuksissa todetaan selvästi, että jokainen kontti, säiliö ja varasto on merkittävä asianmukaisesti. GHS-järjestelmä on yksi hankkeista, joilla standardoidaan monia vaarallisten tuotteiden luokitus- ja merkintäjärjestelmiä. Logistiikka ja kuljetus ovat niin kehittyneitä, että tarvitaan järjestelmä ja merkinnät, jotka ovat selkeitä ja luettavissa kaikkialla maailmassa. Tämän järjestelmän mukaan aineet jaetaan 9 ryhmään fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä vaaratyypin perusteella. Jokainen alaryhmä on luonnollisesti tarkennettu ja muodostaa täydellisen ohjeen, kuvauksen ja menetelmän kyseisen aineen käsittelyyn. 

1. Räjähteet – määritellään tyypilliset fyysiset vaarat. Aine voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen tai voimistaa sitä. Tällöin on käytettävä asianmukaista suojavaatetusta ja alue on pestävä nopeasti vedellä, jos se joutuu kosketuksiin vaatteiden tai ihon kanssa.

2. Syttyvät materiaalit – nämä ovat myös fyysisiä vaaroja. Näihin kuuluvat aerosolit, kaasut, nesteet ja höyryt, jotka ovat erittäin vaarallisia. Niitä ei saa lämmittää eikä ruiskuttaa tulen päälle. Säiliöt on suljettava tiiviisti, ja kipinöivien työkalujen käyttö niiden läheisyydessä on kielletty.

3. Hapettavat aineet – kuten edellisessä tapauksessa, myös ne aiheuttavat fyysisiä vaaroja. Aineet voivat aiheuttaa tulipalon tai voimistaa sitä. Tämä koskee myös räjähdystä. Aineita ei saa lämmittää, ja on käytettävä suojavaatetusta. Jos ainetta joutuu vaatteisiin tai iholle, alue on huuhdeltava vedellä.

4. Paineistettu kaasu – fyysiset vaarat. Kuumentaminen voi aiheuttaa räjähdyksen, palovammoja ja loukkaantumisia. Suojaa säiliö auringonvalolta ja käytä suojavaatetusta, silmien ja kasvojen suojausta.

5. Syövyttävät aineet – fysikaaliset vaarat. Aiheuttaa ihon palovammoja ja silmävaurioita. Saattaa myös aiheuttaa metallien korroosiota. Säilytä tällaiset aineet alkuperäispakkauksissa ja käytä suojavaatetusta sekä kasvojen ja silmien suojausta.

6. Myrkyllinen aine – terveysvaarat. Nieleminen, hengittäminen tai ihokosketus voi aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle tai hengelle. Älä syö, juo tai polta tätä ainetta. Käsittele erittäin varovasti ja käytä suojavaatetusta. Säilytä tällaiset aineet lukkojen takana. 

7. Terveys- ja ympäristöriskit – terveysvaara. Saattaa aiheuttaa allergiaa, silmien ärsytystä. Älä niele tällaisia aineita ja vältä hengittämistä. Lisäksi ne ovat uhka ympäristölle. Vältä sen vuoksi joutumista iholle ja silmiin äläkä päästä aineita ympäristöön.

Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL

8. Vakavat terveysriskit – tällaiset aineet voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen tai syntymättömään lapseen, aiheuttaa syöpää, allergioita, astmaa tai vaurioittaa elimiä. Älä siis hengitä nesteitä tai höyryjä ja pidä aineet lukkojen takana. Ihokosketuksen sattuessa ota yhteys lääkäriin.

9. Vesieläimille vaarallinen materiaali – ympäristöriskit. Aine on myrkyllistä vesieliöille. Älä anna vuotaa. 

Miten vaarallisia aineita varastoidaan?

Vaarallisten aineiden varastointiin sovelletaan siis lukuisia säännöksiä, ja jokainen niistä on suojattava asianmukaisesti. Lukuisat tuotteet ovat uhka paitsi terveydelle myös elämälle. Siksi erityisten tippa- ja valuma-altaiden, kaappien, turvallisten säiliöiden, sorbenttien, lämmitysvaippojen, erityisvarastojen ja -säiliöiden lisäksi ne ovat erittäin tärkeitä. Tällaiset tilat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka kestää kemiallisia ja mekaanisia vaikutuksia. Mikä on erittäin tärkeää, ne ovat myös paloturvallisia. Tällainen rakenne on tehty vaarallisten aineiden varastointia koskevien eurooppalaisten ja puolalaisten standardien mukaisesti. 

  • nestemäiset palavat aineet – laite toimii ilman ihmisen toimenpiteitä. Kaikki on täysin automaattista. Lisäksi on mahdollista asentaa ylimääräinen lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä. 
  • Nestemäiset kemialliset aineet – tässä tapauksessa säiliön on täytettävä asiaankuuluvat standardit, jotka on määritelty kyseisen aineen käyttöturvallisuustiedotteessa. Tällaisen huoneen lämpötila ei saa ylittää 25 astetta ympäri vuoden. 
  • pyrotekniset aineet – varastossa on oltava asianmukainen palokuorman tiheys. Tällainen kestävyysluokka muodostaa räjähdyssuojan. Lisäksi säiliöiden valmistuksessa käytettävien materiaalien on oltava palamattomia.
  • Jätteiden väliaikainen varastointi – tämä on niin sanottu virtaushylly. Tällaiset säiliöt on rakennettu rakennuksen seinään. Lastauspuolelle asetetaan tuotteita, jotka liikkuvat alaspäin painovoiman vaikutuksesta. Purkauspuolella vastaanotetaan materiaali.
  • Jätevarasto – saatavana eristämättömänä painovoimaisella ilmanvaihdolla tai eristettynä vaihtoehtona. Lisäksi on mahdollista liittää lisälaitteita, kuten valaistus. 
  • Peroksidien varastointi – varastointiperiaatteet ovat samanlaiset kuin räjähteiden varastointiperiaatteet. Oikean lämpötilan lisäksi tarvitaan myös ilmanvaihtoa. Älykäs ilmanvaihtojärjestelmä estää räjähdyskelpoisen ilmapiirin muodostumisen, ja vuotojen ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa nopean reagoinnin. 

Paloturvakontti - vaarallisten aineiden turvallinen varastointi

IKAPOLin tarjoamat kemikaalisäiliöt ovat luotettava ja turvallinen tapa säilyttää vaarallisia aineita. Työnantaja on vastuussa siitä, että tehtaalla on asianmukaiset tilat vaarallisten aineiden varastointia varten. Työnantaja on vastuussa työntekijöiden turvallisuudesta. 

Yritys suunnittelee myös räätälöityjä varastoja palokunnan ohjeiden, vakuutuksenantajan standardien ja kansallisten määräysten perusteella. Tämän jälkeen näille säiliöille tehdään räjähdysvaaran arviointi. Tarvittavaa lämpötilaa vaativilla aineilla on oltava tarvittavat lisäasennukset tiloissa, joten on mahdollista asentaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä. Myös ilmanvaihto on tarpeen. Älykäs järjestelmä pitää ihmisen toimet mahdollisimman vähäisinä, jotta vähennetään kosketuksia sekä terveyteen ja elämään kohdistuvia riskejä. Yritys on soveltanut kattavia ratkaisuja ja luonut itse varastoinnin lisäksi järjestelmän, joka mahdollistaa materiaalien ja vaarallisten aineiden turvallisen talteenoton. Kaikki telineet, tynnyrit ja portaat mahdollistavat aineiden turvallisen poistamisen. Lisäksi säiliö voidaan varustaa järjestelmällä, joka varoittaa vaarallisista vuodoista. Järjestelmä antaa välittömästi hälytyksen, joten voit reagoida nopeasti ja poistaa ongelman. Varastotyyppi olisi valittava säiliöiden koon mukaan. Pienemmille säiliöille suositellaan kaappeja ja suuremmille säiliöille sopivan kokoisia varastoja, joissa lastaus on mahdollista haarukkatrukilla tai käsikäyttöisellä trukilla. 

Terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen on erittäin tärkeää ja vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen. Yhtä tärkeää on kuitenkin tarjota työntekijöille turvallinen työpaikka. Jos tällaista ainetta pääsee ulkoilmaan tai, mikä vielä pahempaa, jos onnettomuus tapahtuu laiminlyönnin seurauksena, työnantaja on paitsi taloudellisesti myös oikeudellisesti vastuussa. Kemikaalisäiliöt takaavat siis vaarallisten aineiden turvallisen varastoinnin.

Aiheeseen liittyvät viestit:

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds