Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Kemikaalijätteiden varastointi ja kierrätys

JÄTTEIDEN VARASTOINTI – on jätteiden väliaikaista varastointia, mukaan lukien:

(a) tuottajan suorittama jätteen alkuvarastointi,
(b) jätteen kerääjän suorittama jätteen väliaikainen varastointi,
(c) jätteenkäsittelyn harjoittajan suorittama jätteen varastointi

Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL

SÄILYTYSLÄMPÖTILA:
5-25°C ympäri vuoden

DRIP TRAY:
kemiallisesti kestävä vuori

Jäteastioita voidaan valmistaa eristämättöminä, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, tai valinnaisesti eristettyinä astioina.

Kaikki kontit voidaan varustaa sähköasennuksilla, kuten valaistuksella ja ilmanvaihdolla.

Räjähteiden varastointia varten on mahdollista varustaa EX-järjestelmillä Atexin mukaisesti.

JÄTTEIDEN VARASTOINTI:

1. Jätteiden sallittua varastointiaikaa lyhennetään 3 vuodesta 1 vuoteen.

2. Jätteiden varastoinnissa on noudatettava ympäristönsuojelua sekä ihmisten elämän ja terveyden turvallisuutta koskevia vaatimuksia, erityisesti tavalla, jossa otetaan huomioon jätteiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, mukaan lukien niiden koostumus, sekä jätteistä mahdollisesti aiheutuvat vaarat, mukaan lukien 7 kohdan nojalla annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset (ei asetusta).

3. Kaatopaikalle tarkoitettua jätettä saa varastoida vain sen vuoksi, että sitä voidaan kerätä riittävä määrä kaatopaikalle kuljettamista varten, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan.

4. Edellä mainitussa luvassa ja hyväksynnässä on 5.9.2018 alkaen täsmennettävä operatiivisesta palosta johtuvat palo-olosuhteet, jotka yksikön on liitettävä tällaista päätöstä koskevaan hakemukseen.

On kuitenkin muistettava, että tietyille jätelajeille on olemassa varastointia koskevia erityissäännöksiä tai varastointikieltoja, jotka poikkeavat joskus yleisistä säännöistä. Tähän kuuluvat muun muassa:

  • lääketieteellinen/kaivosjäte
  • kunnallinen
  • puhdistamoliete
  • jätteiden lämpökäsittelyssä syntyvät jätteet
  • romuajoneuvot, jotka toimitetaan romutusasemille, ja niiden romuttamisessa syntyvä jäte
  • käytetyt paristot ja akut
  • sähköja elektroniikkalaiteromu
  • asbestipitoinen jäte
  • jäteöljyt
  • ulkomailta tuotu jäte

AKTIIVINEN (1° päästö)

Säiliöt, joiden päästötaso on alle 1° ja jotka on tarkoitettu niin sanottuun aktiiviseen varastointiin eli joihin on mahdollista päästä sisälle: näytteenotto.

PASSIIVINEN (2 päästötasoa)

Kemikaalisäiliöt jätteiden väliaikaista varastointia varten 2° (aste) ns. passiivista varastointia varten.

Ikapolin valmistamat säiliöt täyttävät kaikki nämä edellytykset.

Niissä on tiiviisti hitsattu säiliö (on mahdollista saada PN-EN ISO3452-1:2013-08 -standardin mukainen tiiviystestitodistus), joka estää vaarallisten aineiden pääsyn maaperään ja suojaa maaperää saastumiselta.

Yrityksemme valmistamat säiliöt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuljetettavien määrien mukaan valitsemme sopivan konttikoon. Jos kyseessä on pieni määrä, voimme tarjota pienempipintaisia kontteja, jotta varastointipihalla voidaan säästää tilaa.

Teemme yhteistyötä useiden paloturvallisuuden ja työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntijoiden kanssa, minkä vuoksi säiliömme ovat voimassa olevien säännösten mukaisia.

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Paloturvakontti

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Yrityksemme tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä varastointitarpeiden, säiliön koon ja tyypin että erityislaitteiden tarpeen määrittämisessä, jotta kemikaalit voidaan varastoida turvallisesti sekä ihmisten että ympäristön kannalta.

Kaikki säiliöt luodaan yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan, lämpötila-alueen, sallitun kosteuden ja säilytettävien kemikaalien koon mukaan.

Tätä tuoteryhmää varten olemme kehittäneet EX-varustettuja varastosäiliöitä ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti. Laitteet toimivat ilman ihmisen toimenpiteitä.

Kemikaalinkestävä insertti tippalokerossa – automatiikka ohjaa toimintaa ja tarpeen mukaan lämmitys- tai jäähdytyslaitteet kytkeytyvät päälle.

Räjähteet on luokiteltava ryhmään. Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset varastointiparametrit. Useimmiten säilytyslämpötila on 5-25 °C.

CLP-asetuksessa ja 14. joulukuuta 2012 annetussa jätelaissa (UO2) (säädöskokoelma 2018, kohta 992, sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitetulla tavalla. Jäteastioita voidaan valmistaa eristämättömänä versiona, jossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Orgaanisten peroksidien valmistajien ja jakelijoiden keskuudessa on kasvava suuntaus viitata Yhdysvalloissa ja Kanadassa voimassa oleviin standardeihin US NFPA 430 ja US NFPA 432.

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds