Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Vaarallisten aineiden varastoinnin periaatteet – Suunnittelu paloturvallinen varastokontti

Vaarallisten aineiden varastoinnin periaatteet – Suunnittelu paloturvallinen varastokontti

Vaarallisten aineiden varastoinnin periaatteet - Suunnittelu paloturvallinen varastokontti

Nykyisen lainsäädännön mukaan kaikki vaaralliset aineet on varastoitava tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa, jotka on merkitty asianmukaisesti. Kaikki tällaisille aineille tarkoitetut kemikaalivarastot on ennen rakentamista suunniteltava asianmukaisesti varastoitavan vaarallisen aineen kannalta. IKAPOL on tarjonnut palveluja, jotka liittyvät kemikaalivarastojen suunnitteluun asianmukaisesti kyseisille vaarallisille aineille.

Vaaralliset aineet – määritelmä:

Yleisistä työturvallisuus- ja työhygieniasäännöksistä annetun työ- ja sosiaaliministeriön asetuksen määritelmän mukaan vaaralliset aineet ovat aineita ja valmisteita, joiden kemialliset ominaisuudet on luokiteltu vaarallisiksi. Lisäksi työympäristössä esiintyviä terveydelle haitallisia biologisia tekijöitä ja tällaisille tekijöille ammatillisesti altistuvien työntekijöiden terveyden suojelua koskevissa asetuksissa edellä mainituiksi tekijöiksi katsotaan myös ne, jotka sisältävät vaararyhmään 3 tai 4 luokiteltuja biologisia tekijöitä.

Eurooppalaisen ADR-sopimuksen mukaan vaaralliset tavarat ovat vaarallisia tavaroita, joilla on kielteisiä vaikutuksia ulkoiseen tai sisäiseen ympäristöön ja jotka muodostavat uhan ympäristölle ja ihmisten terveydelle tai hengelle. Tämä on lyhenne ranskankielisestä nimestä L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Edellä mainitussa yleissopimuksessa, joka on yksi monista EU:n standardeista, määritellään myös tarkat säännöt kemiallisten aineiden kuljetukselle ja varastoinnille, joita noudatamme tunnollisesti kemikaalivarastojemme suunnittelussa.

Vaarallisten aineiden varastointia koskevat säännöt:

Puolassa on kaikkien EU:n asetusten ja sopimusten sekä kansallisten säädösten mukaisesti konkreettiset säännöt vaarallisten aineiden varastoinnista. Varastojen suunnittelussa noudatamme rakennuslainsäädännön ja palomääräysten säännöksiä, jotta liiketoimintamme on aina korkeatasoista.

Varastossa, jonka ensisijainen tehtävä on vaarallisten aineiden varastointi, olisi oltava muun muassa seuraavat varusteet

  • Varoituslaitteet
  • mukautetut laitteet
  • neutraloivat aineet
  • palonsammutusaineet
  • ensiapupakkaus

Kemikaalivarastojen suunnittelussa otamme ennen kaikkea huomioon asianmukaiset merkinnät ja koko tilojen perusteellisen tiivistämisen, jotta varmistetaan 100-prosenttinen turvallisuus sekä työntekijöille että omistajille. Varmistamme, että varaston materiaali ei reagoi varastoitavan aineen kanssa ja että ulkoinen ympäristö ei vaikuta sen tuhoutumiseen.

Varastoitujen aineiden tyypit:

IKAPOL-yrityksenä tarjoamme ammattitaitoista apua oikean säiliötyypin valinnassa varastoitavan aineen mukaan. Turvallisuuden varmistaminen on ensisijainen tavoitteemme, joten pätevistä asiantuntijoista koostuva tiimimme suunnittelee mielellään kontin, joka täyttää kaikki odotuksesi.

Suunnittelemme kemikaalivarastoja esimerkiksi seuraaville vaarallisille tuotteille:

maalit, lakat, liuottimet
hapot, emäkset, suolat
pyrotekniset aineet
jäte
peroksidit
muut syttyvät aineet

Olemme erikoistuneet myös niin sanottujen väliaikaisvarastojen suunnitteluun jätteille, jotka toimivat niin sanotun virtaushyllyn periaatteen mukaisesti. Jokainen säiliötyyppi valmistetaan asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaan, mikä osoittaa, että olemme kiistaton markkinajohtaja.

Suunniteltujen kemikaalivarastojen tyypit:

Tarjoamme vaarallisten aineiden varastointiin tarkoitettujen varastojen ammattimaista suunnittelua. Varastosäiliöt eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan sen mukaan, minkä tyyppisistä kemikaaleista on kyse. IKAPOL-yhtiönä suunnittelemme muun muassa kontteja

johon on mahdollista päästä
tynnyreille ja IBC-säiliöille
paloturvallinen

Lisäksi autamme asiakkaitamme valitsemaan asianmukaiset laitteet ja lisävarusteet, joita tarvitaan varaston pitämiseksi asianmukaisessa kunnossa.

Piktogrammit:

Piktogrammi, sellaisena kuin se on määritelty, on kuvallinen tapa esittää käsite ilman merkintöjä. Niitä on monenlaisia, kuten hieroglyfejä, liikennemerkkejä tai meitä lähinnä olevia varoitusmerkkejä. Viimeksi mainitut ovat joukko symboleja, joiden perustehtävänä on saada katsoja noudattamaan tiettyjä turvallisuus-, hygienia-, terveys- ja turvallisuussääntöjä. Jokaisen kemikaalivaraston suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että erityiset kuvamerkit otetaan huomioon niiden ainutlaatuisen suojaavan roolin vuoksi. Nämä merkit varoittavat vastaanottajaa varastoitavan aineen tietystä ominaisuudesta, kuten syttyvyydestä tai myrkyllisyydestä, minkä vuoksi IKAPOL-yrityksenä sijoitamme ne aina mahdollisimman näkyvään paikkaan säiliöissämme.

Kemikaalivarastojen suunnittelu:

Vaarallisten aineiden varastointiin tarkoitetun varaston suunnittelu alkaa tuoteselosteen perusteellisella analysoinnilla. Tarkistamme kyseisen aineen varastointia koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri turvallisuus. Tämän jälkeen valitsemme oikean varaston kontin koon ja varastoitavan aineen määrän mukaan. Käytämme hankkeissamme korkealaatuisia materiaaleja, jotka kestävät sekä mekaanisia vaurioita että sisäistä reaktiota vaarallisten aineiden kanssa.

Varaston suunnittelun jokaisessa vaiheessa olemme jatkuvasti yhteydessä asiakkaaseen, jotta hän saa mahdollisimman hyvän käsityksen koko dokumentaatiosta. Lisäksi valmistamme säiliöt käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan ja noudatamme asianmukaisesti lämpötila-aluetta sekä säilytettävien aineiden sallittua kosteutta ja kokoa. Tarjoamme myös kaikenlaisia lisävarusteita, joita tarvitaan tiettyjen vaarallisten aineiden varastointiin ja jotka takaavat 100-prosenttisen turvallisuuden.

Toteutetut hankkeet ja asiakaspalaute:

Olemme jo vuosia osallistuneet kemikaalivarastojen tilausten suunnitteluun ja toteuttamiseen, minkä ansiosta olemme saaneet kokemusta, jonka ansiosta olemme markkinajohtajia. Olemme hiljattain saaneet valmiiksi muun muassa ulkoista kemikaalivarastoa koskevan hankkeen, joka on tarkoitettu ihmisille vaarallisten ja syttyvien aineiden varastointiin. Koko rakenne – sivuseinät, katto, ovet ja pohja – on lämpöeristetty palamattomalla mineraalivillaeristeellä – A2 DIN 4102-1:n mukaan. Kyseinen runkorakenne on valmistettu suljetuista profiileista ja valssatuista profiileista, mikä tekee siitä vankan ja vahvan. Itse varasto on tarkoitettu syttyvien aineiden, kuten esimerkiksi

isopropanoli
metyylietyyliketoni

Turvallisuussyistä olemme ottaneet tämän säiliön suunnittelussa huomioon sellaiset tietolomakkeista ilmenevät olosuhteet kuin lämpötilan vaihteluväli 15-25 °C ympäri vuoden, EX-ilmanvaihto tasolla 10 vaihtoa/h, yhteinen tippa-alusta ja EX-ilmastointilaite – 2-toiminen.

Palaute:

IKAPOL-yrityksenä kiinnitämme jokaiseen tilaukseen äärimmäistä huomiota, minkä vahvistavat monet yritystämme koskevat palautteet.

Toimitus tapahtui ajallaan ja asianmukaisesti. Yhteistyö oli esimerkillistä sekä teknisistä yksityiskohdista sopimisen että toteutuksen vaiheessa.

IKAPOL Marta Kozłowska -yritykselle on ominaista yksilöllinen lähestymistapa asiakkaisiin, laaja tietämys vaarallisten aineiden varastoinnista ja sopivat ratkaisut.

Tavarat toimitettiin täydellisessä kunnossa, ja ne sisälsivät kaikki tarvittavat asiakirjat ja todistukset.

Nämä ja monet muut myönteiset sanat varastoista, jotka ovat lähteneet käsistämme, vahvistavat sekä hankkeiden että niiden myöhemmän käytännön toteutuksen korkeimman laadun. Olemme tehneet yhteistyötä monien tuotemerkkien kanssa, jotka erottuvat korkealaatuisista tuotteista, kuten Mostostal Puławy S.A., Flex Polska tai Van Pur S.A..

Säiliöissä olevat laitteet:

Kemikaalivaraston suunnitteluprosessin aikana valitsemme varastoitavien aineiden tietolomakkeiden ja säiliön koon perusteella myös mahdolliset lisävarusteet, jotka ovat tarpeen tietyn vaarallisen aineen varastoimiseksi. Tavaratyypistä riippuen tarjoamme tavallisia tai EX-räjähdyssuojattuja laitteita ATEX:n mukaisesti maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

IKAPOL-yrityksenä sisällytämme kemikaalivarastojen suunnitteluun lisävarusteita, kuten

ilmastointi
pää- ja sekoituspuhallin
generaattori
lämmitys
hälytyssignaalilaite
lämpötila-anturi
pakokaasujen seuranta / kaasunilmaisujärjestelmä
Magneettinen ovipidike
vuodonilmaisin
palopellit
jakelulaatikko

Yhteenveto:

IKAPOL-yrityksenä tarjoamme mielellämme kemikaalivarastojen suunnittelupalvelun, jossa noudatetaan kaikkia asianmukaisia turvallisuusstandardeja. Olemme jo vuosien ajan toimittaneet korkealaatuisia säiliöitä, minkä ansiosta olemme vakiinnuttaneet asemamme markkinoilla. Olemme alan kiistattomia markkinajohtajia, joten varastosi suunnittelun uskominen meille on parasta mahdollista. Konttisuunnittelussamme pyrimme sovittamaan koon ja muut varusteosat käyttäjän yksilöllisiin mieltymyksiin, minkä vuoksi etsimme uusia, usein epätyypillisiä ratkaisuja, mikä varmasti erottaa meidät kilpailijoistamme.

IKAPOL on kemikaalivaraston suunnittelun jokaisessa vaiheessa jatkuvasti yhteydessä asiakkaaseen ja kuuntelee hänen kommenttejaan ja ehdotuksiaan. Meillä on monen vuoden kokemus työskentelystä sekä ihmisten että konttien kanssa, minkä vahvistavat monet myönteiset mielipiteet toiminnastamme. Saatuamme tuotekortin, säiliön koon ja tiedot varastoitavan aineen määrästä valitsemme varaston, joka täyttää kaikki edellytykset vaarallisten aineiden turvalliselle varastoinnille tuotantopaikalla.

Aiheeseen liittyvät viestit:

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds